50 Jaar PArochie
Maria Onbevlekt
Hart van Maria
 

  Toen vijftig jaar geleden, op 25 augustus 1959, de Wijnbergparochie onder de
  naam "Onbevlekt Hart van Maria" officieel werd opgericht waren er ongeveer
  1.800  inwoners. In het jaarboek van het Bisdom Brugge 2009 staat onze parochie
  met 4.557 inwoners vermeld.

  Heel die periode is de parochie op vele vlakken ontwikkeld.
  Met E.H. Maurits Lauwers, in 1959 tot eerste pastoor benoemd en sedert 1968 met
  medepastoor E.H. NoŽl Reynaert, ontstond een geweldige dynamiek. Met een
  schare vrijwilligers en opbrengsten van de "Wijnbergschool" werden een noodkerk
  en een parochiaal centrum opgericht.

  In 1969 werd de plaatselijke KWB gesticht, in 1964 de Kroonwacht
  (later Meisjeschiro), in 1967 de wielerclub īTer Wijnberg, in 1971 de Bond Derde
  Leeftijd en in 1973 het Gemengd koor De Wijnberg. Ondertussen werden de
  bouwwerken voor de nieuwe kerk aangevat, die in november 1969 in gebruik werd
  genomen. Op 15 maart 1982 overlijdt onverwacht pastoor E.H. Lauwers.
  Met de aanstelling van E.H. Andrť Herman als tweede pastoor komt het parochiale
  leven, dat was stilgevallen, terug op dreef. Er wordt gestart met een parochiale
  werkgroep. De "Geloofsdagen" brengen een nieuwe dynamiek op gang met het
  ontstaan van een Bijbelgroep en verscheidene werkgroepen. Kerstspel in de Kerk,
  jeugdvieringen, vakantiemissen, Sterrestoet, kerstzingen door kinderen : allemaal
  innovaties van de tachtiger- en negentigerjaren. Hoogtepunt was wellicht
  "Kerk van de maand" in november  1999. Op 7 maart 2002 neemt E.H. Herman
  afscheid van zijn parochie als tweede en tevens laatste residerende pastoor.
  Voortaan behoort de Wijnbergparochie tot de federatie Wevelgem.

  Op 16 juni 2002 wordt een parochiaal team van drie leken aangesteld dat samen
  met de respectieve pastores E.H. Jonckheere, E.H. Devolder, E.H. Frenay en
  E.H. Parmentier het beleid van de parochie voert.

  Op zaterdag 26 september 2009 werd 50 jaar parochie Onbevlekt Hart van Maria
  en 40 jaar kerkgebouw gevierd.
  Om 17 uur was er in de kerk een Jubileum Jubileumviering, voorgegaan door
  Mgr. Vangheluwe. Het gemengd koor "De Wijnberg" in samenwerking met het
  koor "Singhet Fro" uit Mere brachten de uitvoering van "Missa Sancti Martini"
  van J. de Coster.
  Naar aanleiding van "50 jaar Wijnbergparochie" werd in de Wijnbergkerk een
  tentoonstelling opgezet die een beeld bracht van die voorbije 50 jaar.
  Uit de archieven werden fotoīs en documenten opgediept die, dank zij de hulp van
  de Heemkring Wibilinga, een overzicht brachten van de Wijnbergparochie.
  Ook het verenigingleven werd belicht.

 

BOUW WIJNBERGKERK:
zes brieven in handschrift van Dom Hans van der Laan

In Nederland bleef de Van der Laankerk in de Wijnbergparochie lange tijd onbekend, terwijl men in Wevelgem overtuigd was van de beslissende rol van benedictijnermonnik Hans van der Laan (1904-1991). Misleidend op de officiŽle bouwplannen was dat in de handtekening van de architect de letter h van ‘hans’ niet veel verschilt van de letter n van ‘nico’ (1908-1986), de broer architect met wie dom Hans vaak samenwerkte.  

Tot nu toe waren er vooral onrechtstreekse aanwijzingen, nl. in brieven aan zijn zuster en aan pater Xavier Botte van de abdij van Zevenkerken over de plannen van de kerk in Wevelgem die goed opschieten. Er is ook een sterke overeenkomst tussen het portaal van de Wijnbergkerk en een kladtekening van dom Hans voor een niet uitgevoerde kerkbouw op het eiland Martinique. Hoofdargument zijn de wiskundige verhoudingen van het gebouw, die beantwoorden aan Van der Laans theorie van het Plastische Getal. De overeenkomst met zijn ontwerpen van de abdij Roosenberg in Waasmunster en de abdij Sint-Benedictusberg in Vaals is treffend.  

In het archief van onze kerkfabriek ontdekten we recent zes brieven in het handschrift en met de handtekening van Hans van der Laan aan pastoor Maurits Lauwers. Brieven van 16 september 1961 en 18 oktober 1961 danken voor de interesse om samen te werken aan de bouw van een kerk volgens de principes van de Bossche school. Pater Hans stelt een bezoek aan Wevelgem voor op 24 oktober, maar dit gaat niet door. Intussen heeft de gemeentelijke overheid (die eigenaar wordt) tussen 14 en 23 november 1961 het voornemen goedgekeurd om een kerk te bouwen.  

In een brief van 14 maart 1962 schrijft dom Hans dat hij die woensdagmiddag in de abdij van Oosterhout samen met zijn broer Nico het ontwerp op papier gezet heeft. Nico zal officieel verantwoordelijk zijn en de gedetailleerde plannen uitwerken – terwijl de werfleiding in handen komt van architect Jozef Lietaert (1908-1981) uit Brugge (brief van 20 maart 1962).  

Een niet gedateerde brief (vermoedelijk uit de periode eind 1962-begin 1964) handelt over het kerkmeubilair (altaar, priesterbank) en een ciborie. Het interieur wordt ook besproken in een brief van 28 oktober 1968, waarin pater Hans zijn spijt uitdrukt omdat hij nog altijd niet in Wevelgem geraakte voor een bezoek. 

Meestal zijn de brieven een antwoord op nog niet teruggevonden brieven van pastoor Lauwers. Misschien zijn die bij het opheffen van de Sint-Paulusabdij in Oosterhout verloren gegaan, of naar een nog onbekend archief overgebracht. Ze zijn in elk geval niet te vinden in Vaals bij de Van der Laan Stichting of in het abdijarchief. 

In het weekend van 21 en 22 september vieren we een dubbel jubileum: de parochie werd opgericht op 1 september 1959, de eerste weekendmis vond plaats op zaterdagvond 29 november 1969. (jp)

 
 


 

PASTORALE EENHEID ZACHE‹S
WEVELGEM - GULLEGEM - MOORSELE